Magazine

Welkom op Art Rotterdam

Welkom op Art Rotterdam
Art Rotterdam 2018

[Scroll down for English]

Art Rotterdam -spil van de Art Rotterdam Week- viert deze editie haar 20-jarig bestaan. Voor deze jubileumeditie heeft de beurs haar gevarieerde model gericht op jonge kunst aangescherpt en plaatst ze de samenwerking centraal. In een meer intieme sfeer is er meer focus op verbinding tussen nationale en internationale galeries. Vier dagen lang vormt de Van Nellefabriek het decor voor de laatste ontwikkelingen in de beeldende kunst. 

Nieuw is de presentatie van Now/Forever, samengesteld door Hester Alberdingk Thijm, directeur AkzoNobel Art Foundation. Tevens kent de New Art Section een vernieuwde, tailormade architectuur en is samengesteld door curator Tiago de Abreu Pinto. Van tevoren alvast optimaal voorbereiden op de beurs? Dat kan met de online Art Rotterdam catalogus op GALLERYVIEWER.COM, vanaf 18 januari online. Op de beurs zelf is vanaf dit jaar ook meer duiding aangebracht, in de vorm van informatiebordjes bij kunstwerken in elke stand. Voor de ingang van de beurs staan weer de Art Rotterdam Week-pendelbussen; deze brengen u gratis naar de verschillende hoogtepunten in het Museumpark, het Vierhavensgebied en de Kop van Zuid. Ik wens u alvast veel plezier en inspiratie toe. 

Fons Hof 
Directeur Art Rotterdam


Versterking van het team
Liv Vaisberg, voormalig mededirecteur van Independent Brussels en mede-oprichter van Poppositions, komt het Rotterdamse team versterken. Als onderdeel van haar werkzaamheden levert zij een bijdrage aan de nieuwe strategie. Met haar internationale netwerk is Liv de uitgelezen persoon om nog meer internationale verzamelaars naar Rotterdam te halen en ze ook daadwerkelijk met de galeries in contact te brengen.


Samenwerkingsmodel
Art Rotterdam 2019 krijgt een intiemer karakter en telt 25% minder galeries dan de editie van 2018. Met deze maatregel ter verbetering van de samenwerking tussen lokale en internationale galeries wil Art Rotterdam de positie van haar deelnemers verstevigen. De editie van 2019 kenmerkt zich door een nieuw samenwerkingsmodel waarbij galeries hun relaties delen en elkaar actief ondersteunen. Dit samenwerkingsmodel met zijn dynamische en op maat gemaakte, architecturale presentatie van de kunstwerken vormt een aantrekkelijk alternatief voor de presentaties die in de kunstwereld gebruikelijk zijn.


AkzoNobel Art Foundation
De AkzoNobel Art Foundation beheert een van de bekendste bedrijfscollecties van Nederland. Onder de titel Now/Forever worden tijdens Art Rotterdam 2019 kunstwerken uit verschillende disciplines en van verschillende galeries door de Art Foundation gepresenteerd. De architecturale setting is een ontwerp van Tom Postma Design. Curator is Hester Alberdingk Thijm, directeur van de AkzoNobel Art Foundation: “Voor deze presentatie selecteren we werken uit inzendingen van galeries die deelnemen aan Art Rotterdam. Werken uit verschillende disciplines of media maar altijd met een bepaalde intrinsieke kwaliteit. Leidende criteria voor selectie zijn voor ons actualiteit (Now) en het vermogen om de tand des tijds te doorstaan (Forever)”


NN Group Art Award
Voor het derde jaar op rij vindt tijdens Art Rotterdam 2019 de uitreiking plaats van de NN Group Art Award. En wederom gaat de prijs naar een uitzonderlijk talent van wie het werk te zien is op de beurs. De belangrijkste criteria voor nominatie zijn: het voltooien van een kunstvakopleiding in Nederland, het maken van kwalitatief hoogstaand werk en het uitdragen van authentiek en innovatief vakmanschap. Winnaar van 2018 was Pauline Curnier Jardin (Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam). Net als zij krijgt haar opvolger een stimuleringsprijs van €10.000,-.


Art Rotterdam -spil of the Art Rotterdam Week- celebrates its 20-year anniversary. For this jubilee edition the fair has sharpened its varied model aimed at young art and focuses on cooperation. In a more intimate atmosphere there is more focus on connection between national and international galleries. For four days, the Van Nelle factory forms the backdrop for the latest developments in the visual arts

New is the presentation of Now / Forever, compiled by Hester Alberdingk Thijm, director of the AkzoNobel Art Foundation. The New Art Section also has a new, tailor-made architecture and was curated by curator Tiago de Abreu Pinto. Preparing in advance for the fair in advance? This is possible with the online Art Rotterdam catalog at GALLERYVIEWER.COM, online from January 18th. As of this year, more clarification has also been made on the fair itself, in the form of information signs for works of art in each stand. The Art Rotterdam Week shuttle buses are at the entrance to the fair; these will take you to the various highlights in the Museum Park, the Vierhavens area and the Kop van Zuid for free. I wish you a lot of fun and inspiration.

Fons Hof
Director Art Rotterdam


New team member
Liv Vaisberg, former co-director of Independent Brussels and co-founder of Poppositions, will join the Rotterdam team. If part of her work she contributes to the new strategy. With her international network, Liv is the perfect person attract even more international collectors to Rotterdam and actually bring them into contact with the galleries.


Collaborative model
Art Rotterdam 2019 gets a more intimate character and counts 25% fewer galleries than the 2018 edition. With this measure to improve the cooperation between local and international galleries, Art Rotterdam wants to strengthen the position of its participants. The 2019 edition features through a new collaboration model where galleries share their relationships and actively support each other. This cooperation model with his dynamic and customized architectural presentation of the artworks is an attractive alternative to the presentations in the art world are common.


AkzoNobel Art Foundation
The AkzoNobel Art Foundation manages one of the most well-known corporate collections in the Netherlands. Under the title Now / Forever during Art Rotterdam 2019 presented artworks from different disciplines and from different galleries by the Art Foundation. The architectural setting is a design by Tom Postma Design. The curator is Hester Alberdingk Thijm, director of the AkzoNobel Art Foundation: "For this presentation selection we work from entries of galleries participating in Art Rotterdam. Work from different disciplines or media always with a certain intrinsic quality. Leading criteria for selection are our current affairs (Now) and the ability to stand the test of time passed (Forever) "


NN Group Art Award
For the third year in a row, the presentation of the NN Group Art Award will take place during Art Rotterdam 2019. And again the price goes to one exceptional talent whose work can be seen at the fair. The most important criteria for nomination are: completing an art education in The Netherlands, making high-quality work and propagating authentic and innovative craftsmanship. The 2018 winner was Pauline Curnier Jardin (Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam). Like her, her successor receives a stimulation prize of € 10,000.