Gebruikersvoorwaarden 23-05-2018


Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van Gallery Viewer BV BV (Keizersgracht 241, 1016EA, Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70010242). Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het Gallery Viewer platform. Op het Gallery Viewer platform zijn naast deze Gebruikersvoorwaarden tevens ons cookiebeleid en privacy beleid van toepassing. Wij verzoeken u vriendelijk deze documenten aandachtig door te nemen voor u ons platform gebruikt. 

Deze gebruikersvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig gewijzigd worden. Via de voorwaarden pagina, toegankelijk via de footer van iedere pagina,  vind u altijd de laatste versie van onze gebruikersvoorwaarden. Door gebruik (te blijven) maken van het Gallery Viewer platform gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden, ons cookiebeleid en ons privacy beleid. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van (één) van deze documenten, dient u geen gebruikt te maken van het Gallery Viewer platform.  

Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Gallery Viewer BV. Gallery Viewer BV wijkt niet af van deze gebruiksvoorwaarden. 

Uw rechten en plichten

We verwachten dat u als gebruiker van het Gallery Viewer Platform zich zorgvuldig en verantwoordelijk gedraagt. Het is onder meer niet toegestaan om de inhoud van het Gallery Viewer platform te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, openbare order of de goede zeden. 


Het is onder meer niet toegestaan om;

- Inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten van Gallery Viewer of haar deelnemende galeries;

- Content te plaatsen welke inbreuk pleegt op intellectuele rechten van derden;

- Indrukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen;

- Wettelijk verboden materiaal verspreiden;

- Frauduleuze werken aan te bieden of te promoten;

- Beveiliging van het platform ontwijken of verwijderen.

Het is niet toegestaan om materiaal van het Gallery Viewer Platform te downloaden, dupliceren, wijzigen, distribueren, verspreiden, reverse engineeren, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Gallery Viewer behoudt zich het recht schade, voortvloeiend uit niet-toegestaan gebruik, te verhalen.

Content

Indien u content (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, podcasts, interviews, audiofragmenten, etc.) op het Gallery Viewer platform plaatst geeft u Gallery Viewer toestemming dit materiaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van het platform en/of haar deelnemers. Content geupload naar het Gallery Viewer platform kan ook door Gallery Viewer verspreid worden over distributiekanalen zoals Facebook, Instagram, Pintrest, kranten, offline promotionele campagnes en aan Gallery Viewer gelieerde websites. 

Wij kunnen uw content verwijderen indien deze in strijd is met onze richtlijnen, enige wet of wanneer belanghebbenden bij Gallery Viewer een verzoek doen tot verwijdering van deze content. 

Uw privacy

In ons privacy beleid kunt u lezen hoe uw gegevens gebruikt worden en welke gegevens het Gallery Viewer platform verzameld. Het cookiebeleid vertelt u over alle cookies op het Gallery Viewer platform. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Gallery Viewer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar platform. Gallery Viewer is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Gallery Viewer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via het Gallery Viewer platform worden aangeboden.

Gallery Viewer is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gallery Viewer.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Correspondentie

Ons correspondentieadres is:

info@galleryviewer.com

Gallery Viewer BV

Keizersgracht 241

1016EA Amsterdam